ശ്രീമതി. ജോസഫൈന്‍.ജെ

ശ്രീമതി. ജോസഫൈന്‍.ജെ

ചീഫ്, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഗം

ശ്രീമതി. ജോസഫൈന്‍.ജെ, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഗം ചീഫ് ആയി 2020 ഫെബ്രുവരി 27 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു. കൊല്ലം ഫാത്തിമാ മാതാ നാഷണല്‍ കോളേജില്‍ നിന്നും അനലിറ്റിക്കല്‍ ഇക്കണോമിക്സില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുകയും കൊല്ലം കര്‍മ്മലറാണി ട്രെയിനിംഗ് കോളേജില്‍ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കണോമിക്സ് ലെക്ചറര്‍ ആയി സേവനം ആരംഭിക്കുകയും 2004- മുതല്‍ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡില്‍ വിവിധ വിഭാഗത്തില്‍ റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റായും  റിസര്‍ച്ച്   ഓഫീസറായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു.  ഇക്കാലയളവില്‍ കിലയുടെ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഫാക്കല്‍റ്റിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ  നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. 2015 -ല്‍ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പില്‍ ചീഫ് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. നാബാര്‍ഡിന്റെ ട്രൈബല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് അപ്രൈസല്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായും പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ  വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വകുപ്പുതല വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായും  പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.