ക്രമ നം.

പേര്

പദവി

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നം.

1

ശ്രീമതി. ജോസഫൈന്‍.ജെ

ചീഫ്

ഡിവിഷന്‍ മേധാവി

9495392443

2

ശ്രീ. വി. ജഗൽ കുമാർ 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവും പീപ്പിള്‍സ് ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 

3

ശ്രീ. ഹുസൈന്‍.എം

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഗ്രാമവികസനം, നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

9447036253

4

 

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ I

പട്ടികജാതി വികസനം

 

5

ഡോ.ടി.എൽ.ശ്രീകുമാർ

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ II

എല്‍.എസ്.ജി.ഡി, ജില്ലാ ആസൂത്രണം

9400551951

6

ശ്രീമതി. അനില.റ്റി

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ I

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം

9048431442

7

ശ്രീ. സിയാംലാൽ  ടി എ

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ II

ഗ്രാമ വികസനം, സാമൂഹ്യ വികസനവും പഞ്ചായത്തുകളും

 

8

ശ്രീമതി.ജയകുമാരി.ജി

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  I

നഗര വികസനം

9446107830

9 ശ്രീമതി. മൈസൻ കെ പി  റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  II പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം 9562346197
10 ശ്രീ. ജീവൻ.പി റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  III പിന്നോക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമം, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ  ക്ഷേമം, മുന്നോക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമം 8547667462
11 ഒഴിവ്  കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്    
12 ശ്രീമതി. ജിൻസി റാണി.പി  സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്    6282106352
13 ശ്രീമതി. ശ്രീകല.ആർ  ടൈപ്പിസ്റ്റ്    
14 ശ്രീ. ഷിജു ഡ്രൈവർ      
15 ശ്രീ. അഖിൽ.എസ്.എ  ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്