ക്രമ നം.

പേര്

പദവി

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നം.

1

ശ്രീമതി. ജോസഫൈന്‍.ജെ

ചീഫ്

ഡിവിഷന്‍ മേധാവി

9495392443

2

ശ്രീ.എസ്.ആര്‍.സനല്‍ കുമാര്‍

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവും പീപ്പിള്‍സ് ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

9495058905

3

ശ്രീ. വിനോദ് കമാര്‍.വി

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഗ്രാമവികസനം, നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

9442761470

4

ശ്രീ.ഹുസൈന്‍.എം

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ I

എല്‍.എസ്.ജി.ഡി, ജില്ലാ ആസൂത്രണം

9447036253

5

ശ്രീമതി. രാജലക്ഷ്മി.വി

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ II

പട്ടികജാതി വികസനം

9495175970

6

ശ്രീമതി. അനില.റ്റി

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ I

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം

9048431442

7

ശ്രീമതി. രൂപ.ആര്‍.വി

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ II

ഗ്രാമ വികസനം, സാമൂഹ്യ വികസനവും പഞ്ചായത്തുകളും

9446043713

8

ശ്രീമതി.ജയകുമാരി.ജി

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  I

നഗര വികസനം

9446107830