പേര്

തസ്തിക

ഉത്തരവാദിത്തവും ചുമതലകളും

ഫോൺ നം.

ശ്രീ പ്രകാശന്‍ കെ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ഡിവിഷന്‍ ചുമതല

9495098601

ശ്രീ. രാജേഷ് ടി 

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

വിവരാവകാശം, ജനറൽ സൂപ്പർ വിഷൻ, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം – കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ
എംപിലാഡ് വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ - എടക്കാട് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ

9446318164

ശ്രീ. അനില്‍ പി വി

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജെ.എസ്.പി ഫയൽ, ഡി.പി.സി സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, എസ്.സി.എ ടു എസ്.സി.എസ്.പി ,  ടി.എസ്.പി, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം – എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും, ഇ.ഓഫീസ്,
എംപിലാഡ് വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ - ഇരിട്ടി,  മട്ടന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

9495722965

ശ്രീമതി. നിഷ

റിസർച്ച് ഓഫീസർ - I

എംപി.ലാഡ്സ് (കെ.കെ.രാഗേഷ്, രാജ്യ സഭാ എം.പി), ഡബ്ല്യു.ജി.ഡി.പി, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം – എടക്കാട്, ഇരിക്കൂർ, പേരാവൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ
എംപിലാഡ് വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ - പേരാവൂർ ബ്ലോക്ക്, ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭ, ആന്തൂർ നഗരസഭ

9847316304

ശ്രീ. സുധീഷ് കുമാർ.സി.എം

റിസർച്ച് ഓഫീസർ - II

ഡി.പി.സി ജനറൽ ഫയൽ, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- കല്ല്യാശ്ശേരി, പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലെ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും, ജില്ലാ അപ്പലറ്റ് കമ്മിറ്റി,  
എംപിലാഡ് വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ - ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്, പാനൂർ ബ്ലോക്ക്, പാനൂർ നഗരസഭ

9744164743

ശ്രീമതി പ്രതിഭ എസ്

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്- I

എം.പിലാഡ്സ് കണ്ണൂർ എൽ.എസ്, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം – തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും.
എംപിലാഡ് വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ - കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക്, തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്, തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ

6282867833

ശ്രീ. ദിലീപ് കുമാർ.കെ.കെ

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്- II

എം.പിലാഡ്സ് കാസർഗോഡ് എൽ.എസ്, എംപിലാഡ്സ് രാജ്യസഭാ എം.പിമാർ
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം – പയ്യന്നൂർ, കൂത്തുപറമ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലെ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും.
എംപിലാഡ് വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ - പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്, പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ

9446021674

ശ്രീമതി. ഷീജ.സി

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്- III

ഡി.പി.സി, ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡി, എം.പിലാഡ്സ്  വടകര എൽ.എസ്, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം – കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലെ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും.
എംപിലാഡ് വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ - തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്, കൂത്തുപറമ്പ ബ്ലോക്ക്, തലശ്ശേരി നഗരസഭ

8547814922

ശ്രീ. ദിനേശ്.ഇ

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 

9446483108

ശ്രീ. രാജേഷ് ടി 

ക്ലർക്ക് – 1

 

9495346550

കുമാരി. നിമിഷ.സി

ക്ലർക്ക് – 2

 

9745941175

ശ്രീമതി. സവിത.പി

കോൺഫിഡൻഷ്യ അസിസ്റ്റന്റ്

 

9656677780

ശ്രീമതി. പ്രവിത. എം

ടൈപ്പിസ്റ്റ് – 1

 

9495594092

ശ്രീമതി. ഷബാന. പി.കെ

ടൈപ്പിസ്റ്റ് – 2

 

7356569352

ശ്രീ പ്രകാശന്‍ എ

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ഡന്‍ന്റ്

 

9496856109

ശ്രീമതി രസന സി

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ഡന്‍ന്റ്

 

9544250861