മുഖ്യ ചുമതലകൾ

 • സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ സാധ്യത, ആഘാതം, വിലയിരുത്തൽ മുതലായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുക
 • ഫീൽഡ് സർവ്വേ നടത്തുക
 • പരിശീലനത്തിനുള്ള മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുക
 • പുതുതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രൈയിനിംഗ് നൽകുക
 • കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് (കാര്യക്ഷമത വർധന) പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക
 • പഠനറിപ്പോർട്ടുകളും വർക്കിംഗ് പേപ്പറുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
 • വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ

ഡിവിഷന്റെ പ്രധാന സംരംഭങ്ങൾ
94 മൂല്യനിർണ്ണയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കി
26 വർക്കിംഗ് പേപ്പറുകൾ പുറത്തിറക്കി

2009 മുതല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

 • ജലനിധി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം (ഒക്ടോബർ 2009)
 •  AHADS അട്ടപ്പടിയിലുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം (ഒക്ടോബർ 2010)
 •  കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലെ എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എസിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട, രണ്ടാം ഘട്ട,  പ്രവര്‍ത്തനം: ഒരു വിലയിരുത്തൽ പഠനം (മാർച്ച് 2011)
 • കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഉൽപാദന പ്രവണതയുടെ സമയ ബന്ധിത വിശകലനം - (ഒക്ടോബർ 2011)
 •  കുടുംബുംശ്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ പഠനം (ഓഗസ്റ്റ് 2012)
 •  പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ (2007-08 മുതൽ 2011-12 വരെ) വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി (2014 ജനുവരി)
 • കേരളത്തിലെ കൈത്തറി വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ പഠനം (ഒക്ടോബർ 2014)
 •  കേരളത്തില്‍ മദ്യപാനത്തിന്റെ അന്തരഫലം - റിപ്പോർട്ട് (ഡിസംബർ 2014)
 •  പട്ടികജാതിക്കാർക്കിടയിലെ ദുർബലരായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള വികസന പരിപാടികൾ (ഡിസംബർ 2015)
 •  സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളില്‍ കേരളത്തിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടായ അവബോധം  റിപ്പോർട്ട് (മെയ് 2017)
 • മാതാപിതാക്കളുടയും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടേയും പരിപാലത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായുള്ള 2017 ലെ ആക്ട് സംബന്ധിച്ച പഠനം (ഡോ പി. കെ. ബി. നായര്‍, ചെയര്‍മാന്‍,  സെന്റര്‍ ഫോര്‍‍ ജെരണ്ടോളജിക്കല്‍ സ്റ്റഡീസ്, കേശവദാസപുരം)
 • കേരളത്തിലെ നഗര കുടിവെള്ള പരിപാലനത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച പഠനം ( ഡോ. ദീപു സുകുമാരന്‍, സയിന്റിസ്റ്റ് ബി സി.ഡബ്ല്യു.ആര്‍.ഡി.എം, കോഴിക്കോട്)
 • കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍‍ ആര്‍‍.എസ്.ബി.വൈ ചീസിന്റെ  സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം (ശ്രീമതി. ജോബീ ജോയി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, സിഎസ്എംഎസ് കൊച്ചിന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ബിസിനസ്, കൊച്ചി)
 • മാതാപിതാക്കളുടയും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടേയും പരിപാലത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായുള്ള 2017 ലെ ആക്ട് സംബന്ധിച്ച പഠനം (ഡോ പി കെ ബി നായര്‍ ചെയര്‍മാന്‍  സെന്റര്‍ ഫോര്‍‍ ജെരണ്ടോളജിക്കല്‍ സ്റ്റഡീസ്, കേശവദാസപുരം)
 • കേരളത്തിലെ നഗര കുടിവെള്ള പരിപാലനത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച പഠനം ( ഡോ. ദീപു സുകുമാരന്‍, സയിന്റിസ്റ്റ് ബി സി.ഡബ്ല്യു.ആര്‍.ഡി.എം, കോഴിക്കോട്)
 • കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍‍ ആര്‍‍.എസ്.ബി.വൈ ചീസിന്റെ  സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം (ശ്രീമതി. ജോബീ ജോയി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍,സിഎസ്എംഎസ് കൊച്ചിന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ബിസിനസ്, കൊച്ചി)