അവലോകനം

പരിപ്രേക്ഷ്യ ആസൂത്രണ വിഭാഗം ഓർഗനോഗ്രാമിലുള്ളതുപോലെ ഒരു  ടീമിന്റെ പിന്തുണയോടെ  ഒരു ചീഫിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രധാന മേഖലകൾ

 • സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സാമ്പത്തിക സർവീസുകൾ
 • സിവിൽ സപ്ലൈസ്
 • മറ്റ് പൊതു സാമ്പത്തിക സർവീസുകൾ
 • സ്റ്റേഷനറിയും, അച്ചടിയും
 • പൊതുമരാമത്ത്

ഈ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രധാന വകുപ്പുകൾ

 • സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്
 • പോലീസ്
 • രജിസ്ട്രേഷൻ
 • പി.ഡബ്ല്യു.ഡി (കെട്ടിടങ്ങൾ)
 • ഹൈക്കോടതി
 • ട്രഷറി
 • എക്സൈസ്
 • സിവിൽ സപ്ലൈസ്
 • റവന്യൂ
 • സർവേയും സർവ്വേയും ഭൂരേഖയും
 • വിജിലൻസ്
 • കെ.പി.എസ്.സി.
 • ജി.എസ്.ടി
 • സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ്
 • സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്
 • കെ-ഡിസ്ക്

പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

 • വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണം
 • പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ
 • മധ്യകാല വിലയിരുത്തൽ
 • പ്ലാൻ ബജറ്റും സാമ്പത്തിക അവലോകനവും തയ്യാറാക്കൽ ( ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പതിപ്പുകൾ)
 • മേൽപ്പറഞ്ഞ മേഖലകളുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കലിന്റെ അവലോകനം


ഡിവിഷൻ മുൻകൈയെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 1. സംസ്ഥാനത്തിനായുള്ള പരിപ്രേക്ഷ്യ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക, മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കുമായി ദീർഘകാല വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം, കെപിപി 2030 നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഏകോപനവും സൗകര്യങ്ങളും.
 2. ഉപജീവന വികസന പാക്കേജ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും സമ്മേളനത്തിന്റെയും ഏകോപനം
 3. “കേരളത്തിനായുള്ള സംസ്ഥാനതല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച വർക്ക് ഷോപ്പ്” ഏകോപിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ നടപടികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക
 4. ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് നവീകരണ പരിപാടികൾ
 5. എൻ‌എഫ്‌എസ്‌എ 2013 നടപ്പാക്കൽ
 6. പോലീസ് നവീകരണ പരിപാടി