ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
ചെയർപേഴ്സൺ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

ഓഫീസ് : 2333812,2333682
ഫാക്സ് :2333489
മൊബൈൽ :+91-9447565656
ഇമെയിൽ : chiefminister@kerala.gov.in
www.keralacm.gov.in

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ
വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ

ഓഫീസ് : +91 471 2540404, 2540208,
ഫാക്സ്: +91 471 2541765 
ഇമെയിൽ : vkr.kerala@gov.in 

പ്രൊഫസർ ആർ രാമകുമാർ
Expert Member (Part-time)

പ്രൊഫസർ ആർ രാമകുമാർ

മൊബൈൽ : 9969109995
ഇമെയിൽ : ramakumarr@gmail.com

ഡോ കെ രവി രാമൻ
Expert Member

ഡോ കെ രവി രാമൻ

മൊബൈൽ : 9958209920
ഇമെയിൽ : raviraman2013@gmail.com

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. പുനീത് കുമാർ ഐ എ എസ്

ഓഫീസ് : 0471-2541765, 0471-2531996
ഫാക്സ് : 0471-2541765
ഇമെയിൽ :  ms_spb.ker@nic.in

സ്ഥിര ക്ഷണിതാക്കൾ

കേരള സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

സ്ഥിര ക്ഷണിതാക്കൾ

ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം)

ഡോ: പി.കെ. ജമീല
Expert Member

ഡോ പി.കെ. ജമീല

Mob: 9447737579
Email : drjameelabalan@gmail.com

മിനി സുകുമാർ
Expert Member

മിനി സുകുമാർ

Mob: 9495629694
Email : minisukumars@gmail.com

ശ്രീ. സന്തോഷ് ജോർജ്ജ് കുളങ്ങര
Expert Member (Part-time)

ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ്ജ് കുളങ്ങര

Mob: 9447025466
Email : sgk@labourindia.com

ശ്രീ. വി. നമശിവായം
Expert Member (Part-time)

ശ്രീ വി. നമശിവായം

Mob: 98450 15311
Email : vnamas@gmail.com

Expert Member

പ്രൊഫസർ ജിജു പി അലക്സ്

Mob: 94470 10934
Email : jijupalex@gmail.com

മെമ്പര്‍

അഡ്വ:ആൻറണി രാജു

Hon'ble Minister for Transport

മെമ്പര്‍

ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ

Hon'ble Minister for Ports, Museums, Archaeology and Archives

മെമ്പര്‍

ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

Hon'ble Minister for Water Resources

മെമ്പര്‍

ശ്രീ കെ രാജൻ

Hon'ble Minister for Revenue and Housing

മെമ്പര്‍

ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

Hon'ble Minister for Finance