പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ
വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ

ഓഫീസ് : +91 471 2540404, 2540208,
ഫാക്സ്: +91 471 2541765 
ഇമെയിൽ : vkr.kerala@gov.in 

ഡോ വേണു വി
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി

ഡോ വേണു വി

ഓഫീസ് : 0471-2541765, 0471-2531996
ഫാക്സ് : 0471-2541765
ഇമെയിൽ :  ms_spb.ker@nic.in

സ്ഥിര ക്ഷണിതാക്കൾ

കേരള സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

സ്ഥിര ക്ഷണിതാക്കൾ

ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം)