മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ ചെയർപേഴ്‌സനായ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ സെപ്റ്റംബര്‍ 1967 ല്‍ ആണ് ആദ്യം രൂപികരിച്ചത്. നാല് നോൺ-ഓഫിഷിയല്‍ അംഗങ്ങളെയും നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അംഗങ്ങളായി നാമനിർദേശം ചെയ്തു. ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1967-1969)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണും അംഗവുമായ

ശ്രീ എം.കെ.ഹമീദ് (വ്യവസായ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ)

അംഗങ്ങൾ

പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, അംഗം (വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ)
ശ്രീ ടി.പി. കുട്ടിയാമു, അംഗം (ജലസേചനം)

സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവും അംഗവുമായ

ഡോ. കെ. മാത്യു കുര്യൻ (സാമ്പത്തിക വിഭാഗം)

ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ

ധനമന്ത്രി
ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ
ആസൂത്രണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

 

 ഡയറക്ടർ, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതി പരിപാടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗവേഷണം, ലൈബ്രറി, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ആസൂത്രണ ബോർഡിന് നൽകി. വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണും നോൺ ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളും മുഴുവൻ സമയമായിരുന്നു. വാർഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനം തയ്യാറാക്കുന്നതിനു ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കരട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ബദൽ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദേശീയ സംവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനായി ആസൂത്രണ ബോർഡ് 1968 ഒക്ടോബറിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു “ബദൽ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നയങ്ങൾ. ”

1969 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സി അച്യുത മേനോൻ ചെയർപേഴ്‌സണായ, ധനമന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, സർക്കാരിലെ മറ്റ് ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ അംഗങ്ങളാക്കി ബോർഡ് പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് (1969-1974) ഈ ബോർഡ് അന്തിമ രൂപം നൽകി.


ഒരു പാർട്ട് ടൈം വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, ഒരു മുഴുവൻ സമയ സാങ്കേതിക അംഗം, ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഔദ്യോഗിക ഇതര അംഗം, മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി എന്നീ പദവികൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡ് പുന: സംഘടിപ്പിച്ചു. ആസൂത്രണ വകുപ്പിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്-അഫീഷ്യോ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സി. അച്യുത മേനോൻ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്‌സൺ ആയിരുന്നു.
വികസന മേഖലകളിൽ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, അക്കാദമിഷ്യന്മാർ, വ്യവസായികൾ, വിദഗ്ധർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 10 സ്റ്റിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും 32 ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളും ആസൂത്രണ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു.

(I)    പാലക്കാടിലെ കുമ്മായ നിക്ഷേപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് അളവിലുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിമൻറ് ഫാക്ടറി (2) കോഴിക്കോട് ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പെല്ലറ്റൈസേഷൻ പ്ലാന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല മറ്റ് ചുമതലകൾക്കു പുറമേ സാങ്കേതിക അംഗത്തിനും നൽകി.

 

1974 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സി അച്യുത മേനോന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, സർക്കാറിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയും (എക്സ്-അഫീഷ്യോ) അംഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബോർഡിന്റെ ഘടന വിപുലീകരിച്ചു. പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റും ആസൂത്രണ ബോർഡും തമ്മിൽ ഔപചാരിക ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പത് പ്രത്യേക സെക്രട്ടറിമാർ / സെക്രട്ടറിമാരെ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന് അവരുടെ മേഖലകള്‍ അനുസരിച്ച് എക്സ്-അഫീഷ്യോ ഉപദേശകരായി (പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാം) നിയമിച്ചു. ആസൂത്രണ ബോർഡ് 1974 ൽ സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരമായ ഒരു പ്രധാന വകുപ്പാക്കി.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പബ്ലിക്കേഷൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ഇക്കണോമിക് ഡിവിഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ ഡിവിഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷൻ, സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന ഡിവിഷനുകൾ ആസൂത്രണ ബോർഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ നടത്തുക, ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, സംസ്ഥാനത്തിനായി ഇടത്തരം പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നീ ചുമതലകൾ ഓരോ ഡിവിഷനും നൽകി. ബോർഡിലെ പ്രധാന മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദഗ്ധ്യവും സ്പെഷ്യലൈസേഷനും വളർത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഊന്നൽ. ഓരോ മേഖലയിലെയും സംഭവവികാസങ്ങൾ വാർഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിലൂടെ എടുത്തുകാണിക്കാൻ ഇത് ബോർഡിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ച് ഡിവിഷനുകൾക്ക് (ഇക്കണോമിക് ഡിവിഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ ഡിവിഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷൻ, സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ ഡിവിഷൻ) ചീഫ് ലെവൽ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേന നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പരിപാടികളുടെ വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1974-75 ൽ ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പ്രധാന പഠനം. സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക വകുപ്പിലെ മധ്യനിര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി 40 വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 83 സെഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാർഷിക വികസന ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് ബോർഡ് നാലാഴ്ചത്തെ കോഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കാർഷിക ഓഫീസർമാരുടെ രണ്ടാം ബാച്ചിനായി കോഴ്‌സ് ആവർത്തിച്ചു.

 

1977 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ കരുണാക്കരന്‍ ചെയർപേഴ്‌സണായ ബോർഡ് പുനർനിർമിച്ചു. അംഗങ്ങളായ ധനകാര്യ, വ്യവസായ, വീട്, വിദ്യാഭ്യാസം, റവന്യൂ മന്ത്രിമാർ, പാർട്ട് ടൈം വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ, അഞ്ച് പാർട്ട് ടൈം അംഗങ്ങൾ, മൂന്ന് മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പാർട്ട് ടൈം അംഗങ്ങളായി.  സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിമാരെ / സർക്കാരിലേക്കുള്ള സെക്രട്ടറിമാരെ എക്സ്-അഫീഷ്യോ ഉപദേശകരായി തുടർന്നു.

പുനർനിർമിച്ച ബോർഡ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1978-83) തയ്യാറാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബോർഡ് 13 സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റികളും 54 ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളും രൂപീകരിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർപേഴ്‌സണായി ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്തു. പദ്ധതി പരിപാടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റികളെയും ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെയും സഹായിക്കുന്നതിന്, ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ വിവിധ ഡിവിഷനുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച നിരവധി പശ്ചാത്തല പ്രബന്ധങ്ങൾ, സാങ്കേതിക, വിശകലന പഠനങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബോർഡിനാണെങ്കിലും, സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ആസൂത്രണ വകുപ്പിന്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം മുൻകാലങ്ങളിൽ വാർഷിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 1979-80 മുതൽ ഈ ചുമതല ആസൂത്രണ ബോർഡിനും നൽകി. ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുടെ വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഓരോ യൂണിറ്റിനും ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസർ നേതൃത്വം നൽകി, ഒരു ഗവേഷണ സ്റ്റാഫ്‌ അംഗം പിന്തുണ നൽകി. ജില്ലാ ആസൂത്രണ യൂണിറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു.

 

 1977 മുതൽ (1979 ലും 1980 ലും) ബോർഡ് രണ്ടുതവണ പുന: സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെയർപേഴ്‌സൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ, അംഗങ്ങൾ എന്നീ നിലകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബോർഡ്. 1980 ൽ ബോർഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഇ.കെ.നയനാർ ചെയർപേഴ്‌സണായി പുന: സംഘടിപ്പിച്ചു. 1980 ലെ പുനർനിർമ്മാണം വരെ ബോർഡ് മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറിയായി ആസൂത്രണ സെക്രട്ടറി തുടര്‍ന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ബോർഡിൽ, മെമ്പര്‍സെക്രട്ടറി സർക്കാരിൽ ആസൂത്രണ സെക്രട്ടറിയുടെ പങ്ക് സ്വയം സംയോജിപ്പിച്ചില്ല. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിവിഷൻ, പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷൻ, സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ എന്നിവ 1980 ൽ സ്ഥാപിതമായി.

 

1982 ലും 1983 ലും ബോർഡ് രണ്ടുതവണ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു. 1983 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്‌സണായിരുന്നു. പുനർനിർമിച്ച ആസൂത്രണ ബോർഡ്, ഒരു മുഴുവൻ സമയ ചെയർപേഴ്‌സൺ, ധനമന്ത്രി എന്നിവരെ കൂടാതെ ഏഴ് പാർട്ട് ടൈം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1983-1987)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ കെ കരുണകരൻ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ എം സത്യപാൽ
മുൻ സെക്രട്ടറി, ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
ശ്രീ എം. സത്യപാൽ 10.01.1985 ന് രാജിവച്ചു. വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ ഇല്ലാതെ 1985-86 കാലയളവിൽ ബോർഡ് തുടർന്നു.

അംഗങ്ങൾ

 

 

ശ്രീ എം.എസ്. റാം (പാർട്ട് ടൈം)
പ്രൊഫസർ വി.ആർ. പിള്ള (പാർട്ട് ടൈം)
ഡോ.കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ ജി.പി. വാരിയർ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ വി. രാമചന്ദ്രൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി (എക്സ്-അഫീഷ്യോ)
കമ്മീഷണർ, സാമ്പത്തിക വികസന (എക്സ്-അഫീഷ്യോ)

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ എസ് വരദാചാരി

ആസൂത്രണ ബോർഡിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 1982 ഒക്ടോബറിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആറ് ഉന്നതതല സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു.

 1. വ്യവസായം, വ്യാപാരം, വൈദ്യുതി
 2. ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഗതാഗതവും
 3. വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും
 4. സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും (വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴികെ)
 5. ഭൂമിയും ജലവിഭവവും
 6. വികസനത്തിനായി വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുക.

അതത് മേഖലകളിലെ വികസനം പഠിക്കുക, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയും പ്രശ്നങ്ങളും വിലയിരുത്തുക, 2000 വരെ വികസനത്തിനായി ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രൊഫൈലുകളും നിർദ്ദേശിക്കുക, പിന്തുടരേണ്ട മുൻഗണനകൾ, ശേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രധാന പരിപാടികൾ എന്നിവയായിരുന്നു സമിതികളുടെ ലക്ഷ്യം.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1985-1990) രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആസൂത്രണ ബോർഡ് 38 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ, വകുപ്പ് മേധാവികൾ, മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, അക്കാദമിഷ്യന്മാർ, വ്യവസായങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ആറാം പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതികൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്കീമുകൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനവും നിർണായക വിലയിരുത്തലും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്തു, അത് ഏഴാമത്തെ പദ്ധതിയിലേക്ക് അനിവാര്യമായും വ്യാപിക്കുന്ന പദ്ധതികളും അത്തരം സ്കീമുകൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും തീരുമാനിക്കുന്നു. ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും ഉന്നതതല സമിതികളുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏഴാമത്തെ പദ്ധതിയുടെ കരട് നിർദേശങ്ങൾ ആസൂത്രണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിംഗ്, പബ്ലിക്കേഷൻ വിംഗ് കൂടാതെ, ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഇനിപ്പറയുന്ന സാങ്കേതിക ഡിവിഷനുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

 1. കാർഷിക ഡിവിഷന്‍
 2. ഡാറ്റ ബാങ്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവിഷന്‍
 3. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷന്‍
 4. സാമ്പത്തിക ഡിവിഷന്‍
 5. വ്യവസായ ഡിവിഷന്‍
 6. പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷന്‍
 7. പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ
 8. വിഭവ ഡിവിഷന്‍
 9. സാമൂഹിക സേവന ഡിവിഷന്‍
 10. ഗതാഗത ഡിവിഷന്‍

ആസൂത്രണ ബോർഡ്  1987 സെപ്റ്റംബറിൽ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു.


സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1983-1987)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഇ.കെ.നയനാർ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ ഐ.എസ്.ഗുലാതി

അംഗങ്ങൾ

ധനമന്ത്രി
വ്യവസായ മന്ത്രി
കൃഷി മന്ത്രി
ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ആസൂത്രണ, സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ
കമ്മീഷണറും സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയും, ധനകാര്യ വകുപ്പ്.

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ കെ.വി.നമ്പ്യാര്‍

 

 

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഉപദേശക സമിതിയുടെ ഘടനയും ഘടനയും ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

പ്രൊഫ. ഐ എസ് ഗുലാത്തി, വിസി, എസ്  പി ബി                   വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ
മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി, എസ്  പി ബി                                             സെക്രട്ടറി

 

ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ
ശ്രീ വി വിശ്വനാഥ മേനോൻ, ധനമന്ത്രി
ഡോ.അശോക് മിത്ര, കൊൽക്കത്ത
ഡോ. എച്ച്. ഹനുമന്ത റാവു, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, ന്യൂഡൽഹി
ഡോ. സി ടി കുര്യൻ, മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടർ
പ്രൊഫസർ ടി.എൻ. കൃഷ്ണൻ, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്,   
തിരുവനന്തപുരം
പ്രൊഫസർ പ്രഭാത് പട്നായിക്, സെന്റർ ഫോർ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ്     
ആൻഡ്   പ്ലാനിംഗ്, ജെഎൻയു, ന്യൂഡൽഹി
സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ വകുപ്പ് (എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ)

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1991-1994)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ കെ.കരുണകരൻ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ വി രാമചന്ദ്രൻ

അംഗങ്ങൾ

 ധനമന്ത്രി
ഡോ എം.എസ് സ്വാമിനാഥൻ
ഡോ വി കുര്യൻ
ഡോ.പി.കെ അയ്യങ്കർ
ശ്രീ എസ് കെ ശർമ്മ
ശ്രീ എൻ ബി ചന്ദ്രൻ
ഡോ. പി.എസ്. ജോർജ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി (എക്സ്-അഫീഷ്യോ)
കമ്മീഷണറും സെക്രട്ടറിയും, ആസൂത്രണ, സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ്
കമ്മീഷണറും ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ കെ.വി.നമ്പ്യാര്‍

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് (1994)

1994 ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ. കരുണാകരനെ ചെയർപേഴ്‌സണായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് പുനർനിർമ്മിച്ചു. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏഴ് സാങ്കേതിക ഡിവിഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചു.

 1. പദ്ധതി ഏകോപന ഡിവിഷന്‍
 2. പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷന്‍
 3. ഇവാല്യൂവേഷൻ ഡിവിഷന്‍
 4. കാർഷിക ഡിവിഷന്‍
 5. വ്യവസായ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഡിവിഷന്‍
 6. സാമൂഹിക സേവന ഡിവിഷന്‍    
 7. വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ ഡിവിഷന്‍

ചീഫ് (ട്രാൻസ്പോർട്ട്), ചീഫ് (ഇൻഡസ്ട്രീസ്), ചീഫ് (ഡാറ്റാബാങ്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ) ഡിവിഷനുകളുടെ മൂന്ന് തസ്തികകൾ നിർത്തലാക്കി. ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഘടന പഠിക്കുന്നതിനും യുക്തിസഹമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് മറുപടിയായാണ് ഇത്.

 

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1996-2001)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഇ.കെ.നയനാർ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ ഐ.എസ്.ഗുലതി

അംഗങ്ങൾ

ധനകാര്യ, എക്സൈസ് മന്ത്രി
വ്യവസായ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മന്ത്രി
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ഭക്ഷ്യ-ടൂറിസം മന്ത്രി
ശ്രീ ഇ.എം.ശ്രീധരൻ
ശ്രീ തോമസ് ഐസക്
ഡോ.കെ.എൻ.എസ്. നായർ
ഡോ. ഇക്ബാൽ
ഡോ.കെ.സമ്പമൂർത്തി
                                   

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്, ഐ.എ.എസ്

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2001-2004)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ എ.കെ.ആന്റണി, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ വി. രാമചന്ദ്രൻ ഐ.എ.എസ് (റിട്ട.)

അംഗങ്ങൾ

ധനകാര്യ, എക്സൈസ് മന്ത്രി
വ്യവസായ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മന്ത്രി
റവന്യൂ നിയമ മന്ത്രി
കൃഷി, കയർ മന്ത്രി
ശ്രീ സി.പി. ജോൺ

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്, ഐ.എ.എസ്

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2006-2011)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ.വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ഡോ. പ്രഭാത് പട്നായിക്

അംഗങ്ങൾ
 

ഡോ.ടി.എം. തോമസ് ഐസക്, ധനമന്ത്രി
ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, ആഭ്യന്തര, ടൂറിസം മന്ത്രി
ശ്രീ സി. ദിവാകരൻ, ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി
അഭിഭാഷകൻ മാത്യു ടി. തോമസ്, ഗതാഗത മന്ത്രി
ശ്രീ പി.ജെ.ജോസഫ്, പി ഡബ്ലിയു ഡി മന്ത്രി
ശ്രീ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ജലവിഭവ മന്ത്രി
ശ്രീ പി.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ഡോ. കെ എന്‍ ഹരിലാൽ
ഡോ. മൃദുൽ ഈപ്പൻ
ശ്രീ സി.പി. നാരായണൻ
ഡോ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ   

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

 

 

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ് ഐ.എ.എസ്
ശ്രീ ടീക രാം മീന ഐ‌എ‌എസ് (10.07.07 മുതൽ 26.03.11 വരെ)

സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ                     

ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്

ഉപദേശകർ

ഡോ. സുശീൽ ഖന്ന
ഡോ.കെ. കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ഡോ. സി. ചന്ദ്രശേഖർ
ഡോ.കെ. ജോർജ്ജ്
ഡോ. എം. എ ഉമ്മൻ
ഡോ. വെങ്കിടേഷ് ആത്രേയ

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2011-2016)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ കെ.എം ചന്ദ്രശേഖർ

അംഗങ്ങൾ

 ശ്രീ കെ.എം.മാണി, ധനകാര്യ, നിയമ, ഭവന നിർമ്മാണ മന്ത്രി
ശ്രീ പി.കെ.കുഞ്ഞാലികുട്ടി, വ്യവസായ, ഐടി, നഗരകാര്യ മന്ത്രി
ശ്രീ കെ.സി.ജോസഫ്, ഗ്രാമവികസനം, ആസൂത്രണ, സാംസ്കാരിക മന്ത്രി
ശ്രീ ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ്, വൈദ്യുതി മന്ത്രി
ശ്രീ കെ.പി.മോഹനൻ, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണ, അച്ചടി, സ്റ്റേഷനറി വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ തരുൺ ദാസ് (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ ഇ.ശ്രീധരൻ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ വിജയ രാഘവൻ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ സി.പി. ജോൺ (മുഴുവൻ സമയവും)

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ സുബ്രാട്ടോ ബിശ്വാസ് ഐ.എ.എസ് (27.03.2011-23.08.2012)

ശ്രീ വി.എസ്.സെന്തിൽ ഐ.എ.എസ് (24.08.2012-22.05.2013)

ശ്രീമതി രചന ഷാ ഐ.എ.എസ് (01.06.2013-06.08.2013)

ഡോ.അനുരാധ ബലറാം ഐ.ഇ.എസ് (07.08.2013-06.04.2015)

ഡോ.അലോക് ഷീൽ ഐ.എ.എസ് (06.04.2015 - 31.05.2016)

സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ

സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ വകുപ്പ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2016-2021)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ വി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, റവന്യൂ, ഭവന നിർമ്മാണ മന്ത്രി.
ശ്രീ കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ജലവിഭവ മന്ത്രി.
ശ്രീ എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ, ഗതാഗത മന്ത്രി.
ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തുശേഖരം മന്ത്രി
ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്, ധനമന്ത്രി.
പ്രൊഫസർ. ടി. ജയരാമൻ, പ്രൊഫസർ, സ്കൂൾ ഓഫ് ഹബിറ്റാറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, മുംബൈ.
പ്രൊഫസർ. ആർ. രാമകുമാർ, നബാർഡ് ചെയർ, സ്കൂൾ ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, മുംബൈ.
ഡോ. ജയന്‍ ജോസ് തോമസ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ന്യൂഡൽഹി
പ്രൊഫസർ. കെ. എൻ. ഹരിലാൽ, തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രൊഫസർ.
ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ, കഴുവേലിൽ ഹൌസ്, അർപ്പൂക്കര ഈസ്റ്റ്, കോട്ടയം -686008.
ഡോ. കെ. രവി രാമൻ, സീനിയർ ഫെലോ, നെഹ്‌റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ലൈബ്രറി, സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം,  ന്യൂഡൽഹി
ഡോ. മൃദുല്‍ ഈപ്പന്‍, ഹോണററി ഫെലോ, സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്,  തിരുവനന്തപുരം

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ വി.എസ്. സെന്തിൽ ഐ.എ.എസ്
ഡോ. ഷർമിള മേരി ജോസഫ് ഐ.എ.എസ്
ശ്രീ പി വേണുഗോപാൽ ഐ.എ.എസ്
ശ്രീ എ ആർ അജയകുമാർ ഐ.എ.എസ്
ഡോ. വിശ്വാസ് മേത്ത
ഡോ. എ. ജയത്തിലക് ഐ.എ.എസ്
ഡോ. വേണു വി ഐ.എ.എസ്

സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ

ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ധനവകുപ്പ്

പേര്

മുതല്‍

വരെ

ശ്രീ കെ.ടി.ചാണ്ടി

28.04.1972

26.06.1980

ശ്രീ എം.ജെ.കെ.തവരാജ്

25.09.1980

31.11.1981

ശ്രീ എം.എസ്.റാം

30.07.1982

18.10.1983

ശ്രീ എം.സത്യപാൽ

18.10.1983

10.01.1985

പ്രൊഫസർ ഐ എസ് ഗുലാതി

23.09.1987

13.09.1992

ശ്രീ വി.രാമചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ് (റിട്ട.)

13.09.1992

ഏപ്രിൽ 1996

പ്രൊഫസർ ഐ എസ് ഗുലാതി

മെയ് 1996

മെയ് 2001

ശ്രീ വി.രാമചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ് (റിട്ട.)

21.07.2001

22.03.2005

ശ്രീ സി.വി.പദ്മരാജൻ

23.03.2005

16.05.2006

പ്രൊഫസർ പ്രഭാത് പട്നായിക്

22.06.2006

15.05.2011

ശ്രീ കെ.എം.ചന്ദ്രശേഖർ

 27.06.2011

16.05.2016

പ്രൊഫസർ വി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

1.08.2016

 

പേര്

മുതല്‍

വരെ

ഡോ. പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

28.04.1972

26.06.1980

ശ്രീ കെ.വി.നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

25.09.1980

31.11.1981

ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (ചുമതലയുള്ളത്)

30.07.1982

18.10.1983

ശ്രീ കെ. വി. നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

18.10.1983

10.01.1985

ശ്രീ എസ്. വരദാചാരി, ഐ എ എസ്

23.09.1987

13.09.1992

ശ്രീ കെ. വി. നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

13.09.1992

April 1996

ശ്രീ എ. എം. സാലിം (ചുമതലയുള്ളത്)

May 1996

May 2001

ശ്രീ വി. കൃഷ്ണ മൂർത്തി, ഐ എ എസ്

21.07.2001

22.03.2005

ശ്രീ എ എം സാലിം (ചുമതലയുള്ളത്)

02.07.1991

04.07.1991

ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ്

04.07.1991

13.08.1991

ശ്രീ കെ. മോഹനചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ്

17.08.1991

18.09.1991

ശ്രീ കെ. വി. നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

19.09.1991

06.06.1996

ശ്രീ കെ.എൻ. കുറുപ്പ്‌ (ചുമതലയുള്ളത്)

06.06.1996

24.07.1996

ശ്രീ പി. കെ. ശിവാനന്ദൻ, ഐ എ എസ്

24.07.1996

06.12.1997

ശ്രീ കെ.എൻ. കുറുപ്പ്‌

06.12.1997

20.03.2001

ശ്രീ കെ. മൊഹന്ദാസ്, ഐ എ എസ്

20.03.2001

11.06.2001

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്, ഐ എ എസ്

11.06.2001

31.08.2005

ശ്രീ വി.എം. വിജയരാഘവ മേനോൻ, ഐ എ എസ്

01.09.2005

15.10.2005

ഡോ. എസ്. വെങ്കിടേശ്വരൻ (ചുമതലയുള്ളത്)

15.10.2005

26.07.2006

ഡോ. അലോക്ക് ഷീൽ, ഐ എ എസ്

27.07.2006

30.06.2007

ശ്രീ ടീക റാം മീന, ഐ എ എസ്

10.07.2007

26.03.2011

ശ്രീ സുബ്രത ബിശ്വാസ്, ഐ എ എസ്

27.03.2011

24.08.2012

ശ്രീ വി.എസ്. സെന്തിൽ, ഐ എ എസ്

24.08.2012

22.05.2013

ശ്രീമതി രചനാ ഷാ, ഐ എ എസ്

01.06.2013

06.08.2013

ഡോ. അനുരാധ ബാലറാം, ഐ ഇ എസ്

07.08.2013

06.04.2015

ഡോ. അലോക്ക് ഷീൽ, ഐ എ എസ്

06.04.2015

31.05.2016

ശ്രീ വി.എസ്. സെന്തിൽ,  ഐ എ എസ്

02.06.2016

 23.07.2017

ഡോ.ഷർമില മേരി ജോസഫ്, ഐ എ എസ്

24.07.2017

 25.09.2017

ശ്രീ പി. വേണുഗോപാൽ. ഐ എ എസ്

26.09.2017

31.01.2018

ശ്രീ എ ആര്‍ അജയകുമാര്‍, ഐ എ എസ്

01.02.2018

29.05.2018

ഡോ. വിശ്വാസ് മേത്ത, ഐ എ എസ്

29.05.2018

15.12.2018

ഡോ. എ. ജയതിലക്, ഐ എ എസ്

17.12.2018

31.05.2020

 ഡോ. വേണു വി, ഐ എ എസ്

01.06.2020

12.07.2021

ശ്രീ. ടീകാ റാം മീണ, ഐ എ എസ് 12.07.2021 28.02.2022
ശ്രീ. സഞ്ജയ്‌ എം കൌള്‍, ഐ എ എസ്  01.03.2022 12.04.2022
ശ്രീ. ബിശ്വനാഥ് സിന്‍ഹ, ഐ എ എസ്  13.04.2022 31.10.2022
ശ്രീ. പുനീത് കുമാര്‍, ഐ എ എസ്  01.11.2022