പേര്

പദവി

ചുമതല

ഫോണ്‍ നം .

 ശ്രീമതി പി ജെ ആമിന

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ആഫീസര്‍

ഓഫീസ് തലവന്‍, ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മേല്‍നോട്ടം

9495098591

ശ്രീമതി. രാജലക്ഷ്മി വി

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ആഫീസര്‍

1. ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിലെ പൊതുവായ ചുമതല
2.   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ആഫീസറുടെ അഭാവത്തില്‍ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ആഫീസറുടെ ചുമതല വഹിക്കുക
3.   സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍
      (വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്ന ചുമതല) വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്
4.   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് നടത്തുന്ന വിവിധ യോഗങ്ങളുടെ സംഘാടനവും ഏകോപനവും.
5.  മറ്റ് യോഗങ്ങളുടെയും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗിന്റെയും ഏകോപനം.
6.   ജില്ലാആസൂത്രണ സമിതിസെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിര്‍മ്മാണം - ഏകോപനം
7.    ജനകീയാസൂത്രണം, സുഭിക്ഷ കേരളം - ഏകോപനം
8. ഹരിതകേരള മിഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വികസന മിഷനുകളുടെ ഏകോപനം
9.   ജനകീയാസൂത്രണം - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, പ്രോജക്ടുകള്‍-പരിശോധന/അംഗീകാരം/റിവിഷന്‍ - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
10. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍/സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്/ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന മറ്റു ചുമതലകള്‍

9495175970

ശ്രീമതി രാധ.കെ

അസി. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ആഫീസര്‍

  1. എം.പി മാരുടെ  പ്രദേശികവികസന ഫണ്ട് ഏകോപനം, പ്രോഗ്രസ്റിപ്പോര്‍ട്ട്, ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ഫയലുകള്‍
  2. എംപിലാഡ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററിന്റെയും എംപിലാഡ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെയും മേല്‍നോട്ടം
  3. എംപിലാഡ്സ് - സുനാമി പുനരധിവാസം, ദീര്‍ഘകാലമായിതടസ്സപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നപ്രവര്‍ത്തികളുടെ ഫയലുകള്‍
  4. നവകേരളം മിഷന്‍- ഏകോപനം
  5. എംപിലാഡ്സ് ഭരണചെലവുകള്‍ക്കായിട്ടുള്ള തുകകളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ആഡിറ്റ്/ ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്/റിവ്യുമീറ്റിംഗുകള്‍.
  6. AG ആഡിറ്റ്/ ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഏകോപനം
  7. പ്ലാന്‍ സ്പെയ്സ്, നവകേരള മിഷന്‍ ഏകോപനം. 
  8. ജനകീയാസൂത്രണം - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, പ്രോജക്ടുകള്‍-പരിശോധന/അംഗീകാരം/റിവിഷന്‍- മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍, മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

 

9744009541

ശ്രീമതി. മിനിമോള്‍ വി

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ -I

1.    എംപിലാഡ്സ് - ശ്രീ.എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എം.പി (ലോക സഭ), ശ്രീ കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ എക്സ്. എം.പി, അഡ്വ. എ.എം ആരിഫ്  എം.പി
2.   ജില്ലാ പദ്ധതിരൂപീകരണം/പരിഷ്ക്കരണം
3.   വിവരാവകാശം (സാങ്കേതിക വിഷയത്തില്‍) -അസിസ്റ്റന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍
4.   വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രേഖ (എല്‍ എസ് ജി ഡി തിരിച്ചുള്ള നേട്ടവും ചെലവും) തയ്യാറാക്കല്‍
5.   ജനകീയാസൂത്രണം - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, പ്രോജക്ടുകള്‍-പരിശോധന/അംഗീകാരം/റിവിഷന്‍ -3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും,  അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും

9446605327

ശ്രീമതി. നിത്യ എസ്

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ - II

1.    ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി, വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, പ്രോജക്ടുകള്‍- പരിശോധന/അംഗീകാരം/റിവിഷന്‍നടപടികള്‍, ഡി.പി.സി യോഗത്തിനുള്ള നോട്ടുകൾ തയാറാക്കൽ, മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2.   നൂതന കമ്മിറ്റി, പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ മേല്‍നോട്ടം
3.   ജലജീവന്‍ മിഷന്‍, പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി, നുതന കമ്മറ്റി
4.   ജനകീയാസൂത്രണം - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, പ്രോജക്ടുകള്‍-പരിശോധന/അംഗീകാരം/റിവിഷന്‍ -3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും,  അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും

9446926085

ശ്രീ ഫിലിപ്പ് വര്‍ഗ്ഗീസ്

 

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് - I

 

1.എംപിലാഡ്സ് - ശ്രീ. സോമപ്രസാദ് എം.പി (രാജ്യ സഭ)
2.   ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിര്‍മ്മാണം
3. എസ്.സി.എടു എസ്.സി.എസ്.പി/ ടി.എസ്.പി
4.   കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട്,
5. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി
6.   ജനകീയാസൂത്രണം - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, പ്രോജക്ടുകള്‍-പരിശോധന/അംഗീകാരം/റിവിഷന്‍ -3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും,  അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും

9995822375

ശ്രീ. റബീഷ് ആര്‍ ആര്‍

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് - II

1.    എംപിലാഡ്സ് - ശ്രീ.കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്എം.പി (ലോക സഭ)/ ശ്രീ.കെ.എന്‍.ബാലഗോപാല്‍            (മുന്‍ രാജ്യ സഭ എം.പി)
2. എംപിലാഡ്സ് – മറ്റ് രാജ്യസഭാ       എം.പി മാര്‍
3.  ഇവാല്യൂവേഷന്‍ സ്റ്റഡിക്കുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികള്‍
4.   ജനകീയാസൂത്രണം - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, പ്രോജക്ടുകള്‍-പരിശോധന/അംഗീകാരം/റിവിഷന്‍ -2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും,  അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും

9539586587

ശ്രീ രജിലാല്‍സിംഗ് ബി ആര്‍

ജൂനിയര്‍
സൂപ്രണ്ട്

 

9446017742

ശ്രീമതി ശശികല എന്‍.ആര്‍

കോണ്‍ഫിഡന്‍ ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ്)

 

9846276523

ശ്രീ മണിലാല്‍ ജി നാഥ്

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

 

9446103615

ശ്രീമതി മീര എം.ആര്‍

ക്ലാര്‍ക്ക്

 

8281684019

ശ്രീമതി നിസ.എ

സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9744088746

ശ്രീമതി. ദീപ എസ്

സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

6238495117

ശ്രീ ഷൈന്‍മോന്‍ ആര്‍

ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് -1

 

9447900408

ശ്രീമതി റീന ജി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 

 

8078327361

ശ്രീമതി. സീന വി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

 

9895585184