പി.ജെ. ആമിന
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കൊല്ലം, പിന്‍- 691013
ഫോണ്‍ നം. 0474  2793455/ 9495098591
ഇ-മെയില്‍: dpokollam@gmail.com/dpoklm.spb@kerala.gov.in