ചീഫ്
സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗം
നാലാം നില
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
പട്ടം പി.ഒ
പിന്‍ -695004
ഫോണ്‍ -0471- 2540609
മൊബൈല്‍- 9495098613
ഇ-മെയിൽ : ssdnklaspb@gmail.com