പൊതുവായ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ

  • സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സാമ്പത്തിക സർവ്വീസുകൾ
  • സാമ്പത്തിക ഉപദേശവും സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകളും
  • സിവിൽ സപ്ലൈസ്
  • മറ്റു പൊതുവായ സാമ്പത്തിക സേവങ്ങൾ  

പൊതുവായ സേവനങ്ങൾ

  • സ്റ്റേഷനറിയും പ്രിന്റിങ്ങും
  • പൊതുമരാമത്ത്

മേൽപ്പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ വരുന്ന വകുപ്പുകൾ: സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്, സെൻട്രൽ  പ്ലാൻ മോണിറ്ററിങ് യൂണിറ്റ്, നിയമസഭ, ട്രഷറികൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ, വിജിലൻസ്, നിയമം, ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്, പോലീസ്, പ്രോസിക്യൂഷൻ, എക്സൈസ്, ലാൻഡ് റവന്യൂ, സർവേയും ഭൂരേഖയും,  ദുരന്തനിവാരണം, വർക്കലയുടെ വികസനത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ വാഹനം, ഇക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ലീഗൽ മെട്രോളജി, സ്റ്റേഷനറി, പ്രിന്റിങ് ,  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടങ്ങൾ)

മേൽപ്പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ വരുന്ന ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ്, സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, കൗൺസിൽ ഫോർ ഫുഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ്, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, ഹൈകോടതി.