ക്രമ നമ്പർ

പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകൾ

ഫോണ്‍ നമ്പർ

1

ശ്രീജോജി പൗലോസ്

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

അക്കൗണ്ട്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ മേല്‍ നോട്ടം

9495044261

2

ശ്രീമതി. നിഖില വി

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ട്രഷറി, കാഷ് ബുക്ക്, മെഡിസെപ്പ് നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍, ട്രഷറി ബില്‍ ബുക്ക്, മറ്റ് ബില്ലുകള്‍ എന്നിവയുടെ മേല്‍ നോട്ടം

9995358271

3

ശ്രീ അരുൺ ദാസ് എം യു

ക്ലാര്‍ക്ക് (എ1)

അക്വിറ്റന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍, പി.എഫ്. റിക്കന്‍സലൈസേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്  മറ്റ് സെക്ഷന്‍ സംബന്ധമായ ഫയലുകള്‍

9633602531

4

ശ്രീമതി ഷിജി എസ്  എസ്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (എ2)

നോണ്‍ ഗസ്റ്റഡ് ജിവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ലുകള്‍, വിവിധ തരം അഡ്വാന്‍സുകള്‍, ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, Income Tax തുടങ്ങിയ ഫയലുകള്‍

9995903081

5

ശ്രീമതി സജ്‌ന ഭായ് എസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് (എ3)

കണ്ടിജന്റ് ബില്ലുകള്‍, വേതന ബില്ലുകള്‍, മെഡിക്കല്‍ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ്  തുടങ്ങിയ ഫയലുകള്‍

9744984485

6.

ശ്രീമതി സൗമിനി ദേവി ആർ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (എ4)

യാത്രാ ബത്ത, സറണ്ടര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഭവന വായ്പ, ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഫയലുകള്‍

9446375070

7

ശ്രീ.ടോണി പൗലോസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് (എ5)

ഗസറ്റഡ് ജിവനക്കാരുടെ ശമ്പളം. അലവന്‍സുകള്‍ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍

9633032918