ക്രമ നമ്പർ

പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകൾ

ഫോണ്‍ നമ്പർ

1

ശ്രീമതി സൈലാമ്മ കെ പി  

ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്

തപാല്‍ സ്വീകരിക്കല്‍, വിതരണം, ടൈപ്പിംഗ് ജോലികളുടെ മേല്‍ നോട്ടം

9744793760

2

vacant

ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്

തപാല്‍ സ്വീകരിക്കല്‍, വിതരണം, ടൈപ്പിംഗ് ജോലികളുടെ മേല്‍ നോട്ടം

 

3

ശ്രീമതി ദീപ  .S

ടൈപ്പിസ്റ്റ് 

ടൈപ്പിംഗ് സംബന്ധമായ ജോലികള്‍

6238027968

4

ശ്രീ അജയൻ കെ ആർ

ക്ലറിക്കൽ അറ്റന്‍ഡന്റര്‍

ഡെസ്പ്പാച്ച് രജിസ്റ്റര്‍, സ്റ്റാമ്പ് രജിസ്റ്റര്‍, ഫ്രാങ്ക്ളിന്‍ മെഷീന്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍

9497226502

5

ശ്രീ അനീഷ്. Y.L

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്

തപാല്‍ വിതരണം

9645966598

6

ശ്രീമതി സീന. V

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്

തപാലുകളുടെ വിതരണം. സ്കാനിംഗ് തുടങ്ങിയവ

9895585184