കൃഷി വിഭാഗം
3-ാം നില
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
കേരള – 695004
ഫോണ്‍ :- 0471 – 2531395, 0471 – 2540208. Ext. 300
ഇ-മെയില്‍:- chiefagri.spb@kerala.gov.in, nagesh.spb@kerala.gov.in