മേഖലകൾ

മന്ത്രാലയം / വകുപ്പ് / ഏജൻസി / ഓർഗനൈസേഷൻ

വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്

വിളപരിപാലനം, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റോറേജ്, വെയർ ഹൌസിംഗ്, മറ്റ് കാർഷിക പരിപാടികൾ

കൃഷി വികസന, കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

www.keralaagriculture.gov.in
www.karshikakeralam.gov.in

കൃഷി, സഹകരണ, കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്, കൃഷി, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്

http://agricoop.nic.in

വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരളം (വി.എഫ്.പി.സി.കെ)

http://www.vfpck.org

ഹോർട്ടികോർപ്പ്

http://horticorp.org

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ

http://www.kerwacor.com

സമേതി (സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)

http://www.sametikerala.com

ചെറുകിട കർഷകരുടെ അഗ്രിബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം (എസ്എഫ്എസി)

http://www.sfackerala.org

സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ

http://hortnet.kerala.nic.in

കാർഷിക ഗവേഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും

കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (കെ‌എ‌യു)

www.kau.edu

മണ്ണും ജലസംരക്ഷണം

മണ്ണ് സർവേ, മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്

http://www.keralasoils.gov.in

കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് (KSLUB)

http://kslub.kerala.gov.in

കേരള ഭൂവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെ‌എൽ‌ഡി‌സി)

https://www.kldc.org

കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെന്റർ (കെ‌എസ്‌ആർ‌സി)

https://www.ksrec.kerala.gov.in

മൃഗസംരക്ഷണം

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

www.ahd.kerala.gov.in

കേരള കന്നുകാലി വികസന ബോർഡ് (കെ‌എൽ‌ഡി‌ബി)

https://livestock.kerala.gov.in

കേരള സംസ്ഥാന പൗൾട്രി ഡവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (കെഎസ്പിഡിസി)

http://kepco.co.in

കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെ‌എഫ്‌എൽ)

https://www.keralafeeds.com

മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എം‌പി‌ഐ)

http://www.meatproductsofindia.com

കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (KVASU)

http://www.kvasu.ac.in

ക്ഷീരവികസനം

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറി (എഎച്ച് ആൻഡ് ഡി), ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്

http://dahd.nic.in

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

https://dairydevelopment.kerala.gov.in

കേരള സഹകരണ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ (കെസിഎംഎംഎഫ്) - മിൽമ

https://www.milma.com

മത്സ്യബന്ധനവും തീരപ്രദേശ വികസനവും

ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

http://dof.gov.in

ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

http://fisheries.kerala.gov.in/home-2

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ  

http://www.hed.kerala.gov.in

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് (കുഫോസ്)

http://kufos.ac.in

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (മത്സ്യഫെഡ്) കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (മത്സ്യഫെഡ്)

http://matsyafed.in

ഏജൻസി ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അക്വാകൾച്ചർ, കേരളം (ADAK)

http://www.fishnetkerala.gov.in

കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന വികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എസ്.സി.ആർ.ഡി.സി)

https://www.keralacoast.org

വനവൽക്കരണവും വന്യജീവി സംരക്ഷണം

കേരള വനം വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

http://www.forest.kerala.gov.in

പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (MoEFCC)

http://moef.gov.in

കേരള വനം വികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എഫ്.ഡി.സി)

http://www.keralafdc.org

സഹകരണം

സഹകരണ വകുപ്പ്

https://cooperation.kerala.gov.in

കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കാദമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (CAPE)

https://www.capekerala.org

കാർഷിക ധനകാര്യം

കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് (കെ‌എസ്‌സി‌ആർ‌ഡി‌ബി)

www.keralalandbank.org

ജലസേചനവും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും

ജലസേചന വകുപ്പ്

www.irrigation.kerala.gov.in

ജലവിഭവ വകുപ്പ്, നദി വികസനം, ഗംഗ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ, ജൽശക്തി മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ

http://mowr.gov.in

ആവാസ വ്യവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതിയും

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ്

https://envt.kerala.gov.in
https://kerala.gov.in/environment-department

പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (MoEFCC)

http://moef.gov.in

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

https://www.keralapcb.nic.in

കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്

https://www.keralabiodiversity.org

ശബരിമലമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്

http://sabarimala.tdb.org.in

കാസറഗോഡ് പാക്കേജ്

ആസൂത്രണ, സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ്

www.kerala.gov.in

വയനാട് പാക്കേജ്

കൃഷി വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

www.keralaagriculture.gov.in