കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും

 • വിള പരിപാലനം
 • മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം
 • മൃഗസംരക്ഷണം
 • ക്ഷീരവികസനം
 • മത്സ്യവികസനം
 • മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്, സംഭരണം, വെയര്‍ഹൌസിംഗ്
 • കാര്‍ഷിക ധനകാര്യം
 • സഹകരണം
 • കാര്‍ഷിക ഗവേഷണവും വിദ്യഭ്യാസവും
 • മറ്റ് കാര്‍ഷിക പരിപാടികള്‍

പ്രത്യേക ഏരിയ പ്രോഗ്രാം

 • വയനാട് പാക്കേജ്
 • ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍
 • കാസര്‍ഗോഡ് പാക്കേജ്
 • തീരപ്രദേശ വികസന പദ്ധത്.

ജലസേചനവും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും

 • പ്രധാന, ഇടത്തരം ജലസേചനം
 • ചെറിയ ജലസേചനം
 • കമാന്‍ഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ്
 • വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും തീരമേഖല പരിപാലനവും

സയന്‍സ്, ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെന്റ്

 • ആവാസ വ്യവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതിയും
 • വനം, വന്യജീവി സംരക്ഷണം