ഡിവിഷന്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന മേഖലകള്‍

 • വിദ്യാഭ്യാസം
 • വൈദ്യശുശ്രൂഷയും പൊതുജനാരോഗ്യവും
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വവും ക്ഷേമവും
 • തൊഴിലും തൊഴിലാളിക്ഷേമവും  
 • ശുദ്ധജല വിതരണവും മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജനവും
 • പോഷകാഹാരം
 • സ്പോട്സും യുവജനക്ഷേമവും,.
 • കലയും സംസ്ക്കാരവും
 • വാര്‍ത്താ വിതരണവും വിനിമയവും
 • ലിംഗ പദവി വികസനം
 • ഭവന നിര്‍മ്മാണം