വ്യവസായ പശ്ചാത്തല വിഭാഗം
അഞ്ചാം നില ,കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്,
പട്ടം പി.ഒ,തിരുവനന്തപുരം 
കേരളം – 695004
ടെലഫോണ്‍: 0471-2540809
ഇ-മെയില്‍: chiefindustry@gmail.com, joynr_spb.ker@nic.in,  chiefindustry.spb@kerala.gov.in