ഡിവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ വരുന്ന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ പദ്ധതികളുടെയും പരിപാടികളുടെയും രൂപീകരണം, നിരീക്ഷണം, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡിവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വലിയ മുതൽമുടക്കുള്ള പശ്ചാത്തല വികസന പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തലും ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നു. നയങ്ങളും പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനും ആസൂത്രണ ബോർഡിനും ഉപദേശങ്ങളും പരാമർശങ്ങളും ഈ ഡിവിഷൻ നൽകുന്നു. ഡിവിഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന മേഖലകളും ഉപമേഖലകളും താഴെപറയുന്നു.

 

 • ഊര്‍ജ്ജം
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് (കെ‌എസ്‌ഇബി), പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജവും, ഗ്രാമീണ സാങ്കേതികവിദ്യയും (ANERT), എനർജി മാനേജ്‌മെന്റ് സെന്റർ (EMC), മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറി (MTSL) എന്നീ നാല് ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഊർജ്ജ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത്.
   
 • ഗ്രാമീണ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ
  ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹാന്റ് ലൂം ആന്റ് ടെക്സ്റ്റൈല്‍സ്, കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ, കശുവണ്ടി വർക്കേഴ്സ് അപെക്സ് സൊസൈറ്റി (കാപെക്സ്), കശുവണ്ടി കൃഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസി (കെഎസ്എസിസി), കയർ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് (KKVIB) എന്നിവയാണ് ഈ മേഖലയില്‍പ്പെടുന്ന വകുപ്പുകള്‍ /ഏജന്‍സികള്‍.
   
 • ഇടത്തരവും വലുതുമായ  വ്യവസായങ്ങൾ
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (കെ‌.എസ്‌.ഐ.ഡി.‌സി), കേരള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (കിൻ‌ഫ്ര), സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സി.‌എം‌.ഡി), പൊതുമേഖലാ പുന: സംഘടനയും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ബോർഡ് (റിയാബ്), ബ്യൂറോ ഓഫ് പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് (ബിപിഇ)  എന്നിവയാണ് ഈ മേഖലയില്‍പ്പെടുന്ന വകുപ്പുകള്‍/ഏജന്‍സികള്‍.
   
 • ഖനനം
  മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാന ഏജന്‍സി
   
 • വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിഷൻ (കെ‌എസ്‌ഐ‌ടി‌എം), കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (കെ‌എസ്‌ഐ‌ടി‌എൽ), ടെക്നോപാർക്ക്, ഇൻ‌ഫോപാർക്ക്, സൈബർ‌പാർക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് - കേരളം (ഐ‌ഐ‌ഐ‌ടി‌എം-കെ). ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഫ്രീ ആന്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ (ഐസിഎഫ്ഒഎസ്എസ്), കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ (കെ‌എസ്‌യുഎം), സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിറ്റ്) എന്നീ വകുപ്പുകള്‍/ഏജന്‍സികള്‍ ഇതില്‍പ്പെടുന്നു
   
 • റോഡുകളും പാലങ്ങളും മറ്റ് ഗതാഗത സേവനങ്ങളും
  റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, റോഡ് ഗതാഗതം, മറ്റ് ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനപാതകളും, പ്രധാന ജില്ലാറോഡുകളും, ദേശീയപാതകളും ചേര്‍ന്നതാണ് റോഡുകളും പാലങ്ങളും. റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയിൽ പ്രധാനമായും കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും (കെഎസ്ആർടിസി) മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിമാനഗതാഗതം, റെയിൽവേ, ജലഗതാഗതം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഗതാഗതത്തില്‍പ്പെടുന്നത് .
   
 • തുറമുഖം, ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ
  സംസ്ഥാനത്ത് തുറമുഖ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏജൻസികളാണ് തുറമുഖ വകുപ്പ്, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ വിംഗ് എന്നിവ. സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള ഷിപ്പിംഗ് ഉൾനാടൻ നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, തീരദേശ ഷിപ്പിംഗ് ഉൾനാടൻ നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് (ജലസേചനം) എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്ത്  ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ.
   
 • വിനോദ സഞ്ചാരം
  ടൂറിസം വകുപ്പ്,ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോ ടൂറിസം, ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലുകൾ (ഡിടിപിസി), പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (കെടിഡിസി), കേരള ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (കെടിഐഎൽ), ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (ബിആർഡിസി), കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് (കിറ്റ്സ്); പാചക, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പഠന സ്ഥാപനങ്ങളായ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് (എസ്ഐഎച്ച്എം), ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എഫ്സിഐ) എന്നീ വകുപ്പുകളും  ഏജന്‍സികളുമാണ് വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലുള്ളത്.
   
 • ശാസ്ത്ര,  സാങ്കേതികവിദ്യയും  പരിസ്ഥിതിയും
   ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മേഖലയിലെ എല്ലാ ആർ & ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും പരമോന്നത സംഘടനയാണ്  കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (കെഎഫ്ആർഐ), ദേശീയ ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (നാറ്റ്പാക്), സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് (സിഡബ്ല്യുആർഡിഎം), ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കല്‍  ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് (കെ.എസ്.ഒ.എം), ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബേസിക് സയൻസസ് എന്നീ  എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളും  ഈ മേഖലയില്‍പ്പെടുന്നു.