• പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണം
 • പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ മധ്യകാല വിലയിരുത്തല്‍.
 • വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണം.
 • പദ്ധതി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പതിപ്പുകള്‍)
 • സാമ്പത്തിക അവലോകനം തയ്യാറാക്കല്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പതിപ്പുകള്‍)
 • പദ്ധതി ഫണ്ടുകളുടെ അപഗ്രഥനം - ജില്ലതിരിച്ച്.
 • സംക്ഷിപ്ത പ്രമാണം തയ്യാറാക്കല്‍
 • ഗ്രീന്‍ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കല്‍
 • വകുപ്പുകളുടെ നടപ്പാക്കുന്ന സ്കീമുകള്‍, പ്രോജക്റ്റുകള്‍ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പുകളുടെ നിരീക്ഷണവും അവലോകനവും.
 • പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണം, നടപ്പാക്കല്‍, അവ സംബന്ധിച്ച് നയരൂപീകരണം തുടങ്ങിയവയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഉപദേശം നല്‍കല്‍.
 • പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തല്‍.
 • സാങ്കതികകാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ഉപദേശം നല്‍കല്‍.
 • പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണം/നടപ്പാക്കല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ഉപദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നല്‍കല്‍.
 • കാര്‍ഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ പരിശീലനങ്ങളും, ചര്‍ച്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കല്‍.
 • പദ്ധതി/പദ്ധതികളുടെ ദ്രുത വിലയിരുത്തല്‍ തയ്യാറാക്കല്‍.
 • പദ്ധതികള്‍ പരിശോധിച്ച് ഭരണാനുമതി നല്‍കുന്നതിനുള്ള വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ പങ്കാളിത്തം
 • പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ രൂപീകരണത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രൂപീകരണവും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും. 
 • ആവശ്യകത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ രൂപീകരണം
 • വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം  വിലയിരുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ/  ഉപ ജില്ലാതലത്തില്‍ ഫീല്‍ഡ്  സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍.